عجیب است ولی عادت کرده‌ایم صدای آدمیزاد را نشنویم و فقط صدای جانورها را بشنویم!
چه بر سرمان آمده؟


*حدود سه سال، مردم معترض «یاللمسلمین» گفتند و نشنیدیم. همین که جانورها فرصت‌دزدی کردند و آشوب و قتل را به میان آوردند، گوش‌هایمان شنوا شد. عجیب مردمانی شده‌ایم. باز هم صدای یاللمسلمین را نمی‌شنویم از این به بعد...عجیب وضعی داریم!
منبع : رستاخیز |گوش نا/شنوا
برچسب ها : صدای ,عجیب